12
09.2017

III Ogólnopolskie Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Sympozjum Rehabilitacja w Chorobach Nerek i Układu Moczowego, które odbędzie się Krakowie w dniach 20 – 21 października 2017 roku.
Sympozjum zostało objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Szczegółowe informacje pod adresem http://amicusrenis.pl/sympozjum/

05
09.2017

Internetowy kurs na temat fali uderzeniowej

 Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (European Board of Physical and Rehabilitation Medicine - EBPRM) organizuje internetowy kurs na temat fali uderzeniowej. Kurs zaczyna się w październiku 2017 roku. Zgodnie z propozycją rady dwoje specjalizanów w rehabilitacji medycznej z każdego kraju będzie mogło wziąć bezpłatny udział. Osoby, które wyrażą zainteresowanie proszone są o przesłanie listu motywacyjnego wraz z CV w jednym pliku word na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. nie później niż do 8 września 2017, godz. 24.00. Należy przesłać:
- informacje o aktywnym członkostwie w PTReh (brak zalegania ze składkami), 
- informacje o  pełnionych funkcjach w zarządzie lub w oddziałach PTReh, 
- dorobek w postaci referatów na posiedzeniach oddziałów terenowych, sympozjach i kongresach PTReh, innych kongresach, dorobek publikacyjny, 
- czas do egzaminu,
- numer rejestracyjny specjalizanta w bazie Europejskie Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji - można go uzyskać pod adresem: 
 

https://www.euro-prm.org/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=597&lang=en

01
09.2017

Informacja dla lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej

Europejska Rada Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji organizuje kolejną edycję egzaminu na stopień Fellow of Euopean Board of Physical and Rehabilitation Medicine (FEBPRM). Procedura rejestracji kandydatów do 30 września 2017 r. Egzamin odbędzie się 25 listopada 2017 r. w Warszawie.

Dokładniejsze informacje w załączniku.

30
06.2017

Odszedł Prof. Stanisław Bakuła

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 czerwca 2017 r. odszedł nagle 

Profesor Stanisław Bakuła 

Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Członek Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.


Środowisko medyczne, zwłaszcza regionu pomorskiego, utraciło wybitnego specjalistę 
rehabilitacji medycznej.  

 

Link do informacji o Profesorze (ze strony GUMed): https://gumed.edu.pl/41109.html

12
06.2017

E-mail

Sekretarz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12
06.2017

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

 

Numer konta Zarządu Głównego:

Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

12
06.2017

Formularz rekrutacyjny

Jeśli wykazujesz zainteresowania problematyką rehabilitacji, jeśli masz zawód związany z leczeniem usprawniającym, rehabilitacją osób niepełnosprawnych - możesz wstąpić do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zapoznaj się ze Statutem Towarzystwa. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego miasta zamieszkania znajduje się Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana rehabilitacją jeśli złoży odpowiedni Formularz rekrutacyjny poparty przez dwóch członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. (W formularzu rekrutacyjnym należy podać adresy mailowe członków zwyczajnych udzielających rekomendacji kandydatowi).

Członkowie wprowadzający powinni mieć aktualnie opłacone składki członkowskie. Akceptacja przez Członków wprowadzających odbywa się przez SORGA.
Wszystkie pola formularza powinny być wypełnione.
Deklaracje wypełnione na innym niż obowiązującym formularzu nie będą przyjmowane.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie:
https://ptreh.sorga.pl

 

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł – płatna przez system SORGA (dla nowych Członków dostępne po wszystkich niezbędnych akceptacjach)
W wyjątkowych przypadkach na konto Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

W tytule przelewu należy napisać:
imię i nazwisko, adres, wpisowe, oddział do którego należy osoba

np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, składka, oddział Łódzki PTReh.

Wpisowe zostaje wliczone na poczet składki członkowskiej w roku przyjęcia do Towarzystwa.

W przypadku odmowy przyjęcia kandydat zostanie poinformowany na podany w deklaracji adres e-mail, a wpisowe zwrócone na konto.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.doc)deklaracja.doc[ ]35 kB
09
06.2017

Zarząd Główny

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji XII Kadencji

wybrany 14 Maja 2022 roku na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w Krakowie

 

Prezes ZG PTReh – dr n. med. Rafał Sapuła

Wiceprezes ZG PTReh - dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
Wiceprezes ZG PTReh - dr hab. n. med. Tomasz Saran

Sekretarz ZG PTReh - mgr Ewa Mazurkiewicz
Skarbnik ZG PTReh - mgr Anna Naklicka

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
dr hab. n. med. Jacek Durmała
dr hab. n. med. Katarzyna Hojan
dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc
dr n. med. Krzysztof Czernicki
lek. Dorota Hałasa-Majchrzak – zastępca sekretarza ZG PTReh
dr n. med. Jarosław Szczygieł

 

Redaktor Naczelny Advances in Rehabilitation - prof. dr. hab. Bartosz Molik

 

Sąd Koleżeński:

dr. n. med. Grzegorz Mąkosa - przewodniczący
dr hab. n. med. Iwona Rotter
dr n. med. Joanna Jabłońska-Brudło
dr. n. med. Wiesław Rycerski
lek. med. Sławomir Zaborek

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej PTReh:

dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski - przewodniczący
dr n. med. Marek Krasuski
lek. med. Krystyna Gamecka-Stanisławek
lek. med. Piotr Mazurkiewicz
lek. med. Jarosław Tomaszewski

 

22
05.2017

PTReh

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (Polish Rehabilitation Society) używa nazwy skrótowej P. T. Reh.

 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

 Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.

ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość

 

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Numer identyfikacyjny REGON 014987521 - 00011

Rok założenia Towarzystwa: 1989

Numer rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy: RST 572

Data wpisu do rejestru sądowego: 25.10. 1989 rok.
Ostatnie uaktualnienie danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20.03.2008
Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS: 0000113374
Podmiot nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Polskie Towarzystwo Rehabilitacji z siedzibą w Katowicach jest Administratorem danych osobowych swoich członków.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora jedynie w celu realizacji zadań statutowych PTReh, w następującym zakresie:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania, stopień lub tytuł naukowy, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, informacje o opłaconych składkach .

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa oraz dodatkowo przez okres … lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym członkostwo ustało.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. niezwłocznego sprostowania danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. niezwłocznego usunięcia danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacja z członkostwa.
 • prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (obecnie: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Władze Towarzystwa:

 1. Walne Zgromadzenie - najwyższa władza Towarzystwa
 2. Zarząd Główny
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

Członkowie:

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie rehabilitacji. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Państwa Polskiego posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie rehabilitacji. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie (deklaracji), popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Państwa Polskiego wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z rehabilitacją. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.

Członkiem korespondentem może zostać osoba zajmująca się rehabilitacją nie będąca obywatelem Państwa Polskiego. Sposób przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych.

Aktualnie w P.T.Reh. jest około 3000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych. Towarzystwo obdarowało honorowym członkostwem Są to Profesorowie(wg kolejności nadania Tytułu): Prof. Wiktor Dega, doc. Janina Tomaszewska, prof. Kazimierz Szawłowski, prof Kazimiera Milanowska, prof. Stanisław Grochmal, prof. Jan Haftek, prof. Jerzy Kiwerski, prof. Stanisław Rudnicki, prof Andrzej Skwarcz, dr n. med. Bogumił Przeździak, dr n. med. Leonard Januszko, dr n. med. Mieczysław Kowalski, prof. Aleksander Ronikier, prof. Andrzej Kwolek, dr Dobrochna Śniegocka, prof. Andrzej Seyfried, dr n. med. Maciej Czarnecki, prof. Ryszard Kinalski.


Cele i zadania Towarzystwa:

 1. Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z rehabilitacją oraz popieranie badań i prac n
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków.
 3. Współpraca z Towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji w kraju i za granicą.
 4. Reprezentowanie rehabilitacji polskiej w kraju i za granicą.
 5. Krzewienie zasad humanistycznych w społeczeństwie.
 6. Reprezentowanie w organizowanych przez Izby Lekarskie konkursach na stanowiska ordynatorów oddziałów rehabilitacyjnych.
 7. Reprezentowanie w egzaminach specjalizacyjnych w zakresie rehabilitacji lekarzy i magistrów rehabilitacji.

Działalność organizacyjna:

 1. Organizowanie zjazdów naukowych (Sympozja Naukowe raz w roku oraz Kongresy Naukowe raz na trzy lata).
 2. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów w ramach Oddziałów Terenowych.
 3. Wydawanie czasopisma naukowego.
 4. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z rehabilitacją.
 5. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.

Aktualnie Polskie Towarzystwo Rehabilitacji wydaje kwartalnik: "Postępy Rehabilitacji".

Towarzystwo posiada 15 Oddziałów Terenowych.

 
07
04.2017

Statut PTReh

STATUT
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

Tekst jednolity po zmianie dokonanej 11 kwietnia 2018 r.

07
11.2016

Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju

W załączniku przedstawiamy pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru  nad Systemem Opieki Zdrowotnej dotyczące projektu współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” z prośbą o rozpowszechnienie wśród lekarzy informacji o realizowanym projekcie i korzyściach z niego wynikających. W ramach projektu organizowane są kursy dla lekarzy, którzy otworzyli specjalizację z Rehabilitacji medycznej.

Załączniki:
Pobierz plik (nsmail-156(1).pdf)nsmail-156(1).pdf[ ]993 kB
15
10.2016

9 Międzynarodowy Kongres PTReh

Sprawozdanie z Kongresu