20
10.2020

Uaktualnienie błyskawicznego przeglądu systematycznego COVID-19 i rehabailitacja

Udostępniamy auktualnioną wersję błyskawicznego przeglądu systematycznego zbierającego najnowsze doniesienia z dziedziny rehabilitacji w COVID-19 zaakceptowaną do druku w European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine . Data aktualizacji: 31 sierpnia 2020. 

20
10.2020

Nowości Cochrane Rehabilitation - październik 2020

Czy trening poznawczy jest skuteczny w leczeniu otępienia i łagodnych zaburzeń poznawczych u pacjentów z chorobą Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym dotykającym 1-2% osób w wieku 60 lat i starszych. Chociaż choroba Parkinsona była dotychczas uważana za zaburzenie głownie dotyczące funkcji ruchowych, obecnie uznaje się pogorszenie funkcji poznawczych za jedna z głównych cech tej choroby, wywierającą wpływ na jakość życia 60–80% pacjentów.

Pomimo znaczącego postępu w farmakoterapii objawów motorycznych choroby Parkinsona, leczenie objawów poznawczych wydaje się dotąd mało skuteczne. Trening poznawczy, obejmujący wykorzystanie zestawu ustrukturyzowanych, zwykle standaryzowanych zadań stworzonych w celu poprawiania określonych procesów i zdolności poznawczych oferuje potencjalne korzyści kliniczne dla osób z demencją lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w przebiegu choroby Parkinsona.

Celem stwierdzenia, czy trening poznawczy poprawia funkcje poznawcze pacjentów z chorobą Parkinsona Orgeta i współautorzy w ramach przeglądu systematycznego Cochrane przeanalizowali wyniki randomizowanych badań klinicznych rekrutujących pacjentów z otępieniem lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi do interwencji mającej na celu globalną poprawę funkcji poznawczych lub polepszenie w jej specyficznych obszarach) lub do grupy kontrolnej. Kryteria włączenia spełniło siedem badań z łącznie 225 uczestnikami. We wszystkich badaniach trening poznawczy trwał od czterech do ośmiu tygodni i prowadzony był z zastosowaniem technik komputerowych. W grupach kontrolnych odnotowano brak interwencji lub interwencje rekreacyjne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia motoryczne prowdzone za pośrednictwem komputerów oraz ćwiczenia lecznicze połączone z aktywnością rekreacyjną.

Pomimo, że zastosowanie treningu poznawczego korelowało z wyższymi globalnymi rezultatami w zakresie funkcji poznawczych, uwagi i pamięci werbalnej, nie odnotowano istotnych statystycznie różnic. Nie zidentyfikowano dowodów na różnicę pod koniec leczenia między treningiem poznawczym a interwencjami kontrolnymi w zakresie funkcji wykonawczych lub przetwarzania wzrokowego, a także nie znaleziono dowodów na wpływ treningu poznawczego na wydolność w czynnościach codziennych lub wpływie na jakość życia.

Stwierdzony brak zadowalającej wiedzy w badanym zakresie Autorzy przypisują niewielkiej dostępnej liczbie badań z mało licznymi grupami uczestników, ograniczeniach jakościowych projektów badawczych i ich realizacji, oraz braku precyzji wyników. Nie zidentyfikowano żadnego badania oceniającego trening poznawczy realizowano metoda osobistą. Tylko jedno badanie traktowało jako główny problem kliniczny otępienie w chorobie Parkinsona. Uzyskanie dowodów na skuteczność treningu poznawczego u pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzeniami funkcji poznawczych wymaga przeprowadzenia dobrze zaprojektowanych badań randomizowanych na dużą skalę.

Skuteczność terapii falą uderzeniową może w leczeniu zespołu stożka rotatorów ze zwapnieniami okołostawowymi lub bez

Zespoły bólowe barku dotyczą7-26% dorosłych. Najczęstszą przyczyną bólu barku jest zespół stożka rotatorów i szacuje się, że występuje on nawet u 50% osób w wieku powyżej 75 lat. Leczenie ma na celu redukcję bólu oraz przywrócenie zakresu ruchu i funkcji barku. Wśród powszechnie stosowanych sposobów leczenia są różne metody postepowania zachowawczego, w tym doustne leki przeciwbólowe, iniekcje kortykosteroidowe lub terapia falą uderzeniową. Pomimo powszechnego stosowania terapii falą uderzeniową, dowody na jej skuteczność są niejednoznaczne, dlatego Surace i współautorzy przeprowadzili systematyczny przegląd Cochrane w celu określenia korzyści i szkód terapii falą uderzeniową w przypadku zespołu stożka rotatorów występującego ze zwapnieniami okołostawowymi lub bez.

Do przeglądu zakwalifikowano trzydzieści dwa badania z udziałem 2281 uczestników. 25 badań rekrutowało pacjentów z zespołem stożka rotatorów i obecnością zwapnień, pięć obejmowało pacjentów z chorobą stożka rotatorów bez złogów wapniowych, zaś pozostałe dwa rekrutowany chorych z obydwiema formami choroby. Projekty badawcze wykazywały dużą różnorodność. We wszystkich obserwowano niedoskonałości w zakresie selekcji i raportowaniu wyników. W żadnym badaniu nie odnotowano złagodzenia bólu na poziomie powyżej 30% wartości wyjściowych, z wyjątkiem jednego badania z trzymiesięcznym czasem obserwacji. Nie zaobserwowano różnic w zakresie działań niepożądanych między grupami aktywnej interwencji i kontrolnymi. Biorąc pod uwagę niski do umiarkowanego poziom zidentyfikowanych dowodów, w celu uzyskania wiedzy na temat skuteczności fakli uderzeniowej  zespole stożka rotatorów autorzy zalecają prowadzenie badań o wyższej jakości.

14
10.2020

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Ogólnego Sekcji i Rady UEMS-PRM 29 września 2020-3 października 2020

W dniach 29 września -3 października 2020 delegaci naczelnej Rady Lekarskiej z rekomendacji Zarządu Głównego PTReh Jolanta Kujawa i Piotr Tederko wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Sekcji i Rady UEMS-PRM. Sprawozdanie z tego spotkania znajduje się poniżej. 

06
10.2020

COVID-19 i rehabilitacja. Aktualizacje

Wiedza medyczna, zwłaszcza w zakresie problemów o zasięgu światowym  wymaga  stałej i częstej aktualizacji. Poniżej znajduje się lista aktualizowanych co miesiąc repozytoriów będąca efektem zainicjowanej w ramach kampanii COCHRANE-REHABILITATION  akcji REH-COVER. Skład międzynarodowego komitetu sterującego akcji można znaleźć tutaj. Poniższe narzędzia ułatwiają zdobywania aktualnej wiedzy medycznej i usprawniają praktykę lekarzy rehabilitacji na całym świecie:

  • Diagram aktualnych dowodów naukowych
  • Błyskawiczne przeglądy systematyczne na temat rehabilitacji osób z COVID-19  (rozpoczęte w marcu 2020, opublikowane w kwietniu 2020, druga edycja rozpoczęta w maju 2020, opublikowana czerwcu 2020 z planem comiesięcznej aktualizacji)
  • lista priorytetów badawczych opracowana we współpracy z programem rehabilitacji WHO (publikacja wkrótce)
  • Specjalny zbiór przeglądów systematycznych Cochrane (publikacja wkrótce)
  • seria szybkich przeglądów dotyczących przewidywanych potrzeb w zakresie rehabilitacji związanych z pandemią COVID-19 (w przygotowaniu).
29
09.2020

2 października 2020 - 11 Regional Brain Injury Conference, Kent, UK - zapisy, bezpłatny udział

Informujemy o otwarciu zapisów umożliwiających bezpłatny udział w konferencji ONLINE poświęconej postępowaniu u chorych z uszkodzeniem mózgu. W programie obszerny panel dotyczący rehabilitacji. 

Wśród wykładowców m.in. Prof. Alberto Esquenazi (Moss Rehabilitation Centre, Philadeplphia), prof. Andrew Haig (Chair, International Rehabililitation Forum) Dr Mohamed Sakel (Neurorehabilitation Service East Kent Hospital University NHS Foundation Trust)

Szczegóły i zapisy: kliknij tutaj.