Jeśli wykazujesz zainteresowania problematyką rehabilitacji, jeśli masz zawód związany z leczeniem usprawniającym, rehabilitacją osób niepełnosprawnych - możesz wstąpić do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zapoznaj się ze Statutem Towarzystwa. Sprawdź, gdzie najbliżej Twojego miasta zamieszkania znajduje się Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Zgłoś się do Oddziału i wyraź chęć aktywnego uczestnictwa w jego pracach.

Warunkiem wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji jest spełnienie obowiązku wynikającego z § 13 Statutu Towarzystwa, który mówi, że członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba zainteresowana rehabilitacją jeśli złoży odpowiednią Deklarację popartą przez dwóch członków Zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. (Podpisy członków zwyczajnych muszą być czytelne, złożone osobiście przez osoby udzielające rekomendacji kandydatowi).

Członkowie wprowadzający powinni mieć aktualnie opłacone składki członkowskie
Wszystkie pola formularza powinny być wypełnione.
W oznaczonym polu kandydat stawia pieczątkę (jeżeli dotyczy).
Deklaracje wypełnione na innym niż obowiązującym formularzu nie będą przyjmowane.

Prawidłowo wypełnioną deklarację z potwierdzeniem przelewu należy przesłać do Zarządu Głównego na adres:

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
22-400 Zamość

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł - płatna na konto Bank Pekao SA:  04 1240 1545 1111 0010 3891 6909

W tytule przelewu należy napisać:
imię i nazwisko, adres, wpisowe, oddział do którego należy osoba

np. Jan Kowalski, Łódź, ul. Leśna 3, składka, oddział Łódzki PTReh.

Wpisowe zostaje wliczone na poczet składki członkowskiej w roku przyjęcia do Towarzystwa.

W przypadku odmowy przyjęcia kandydat zostanie poinformowany na podany w deklaracji adres e-mail, a wpisowe zwrócone na konto.

Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja.doc)deklaracja.doc[ ]35 kB