Czy trening poznawczy jest skuteczny w leczeniu otępienia i łagodnych zaburzeń poznawczych u pacjentów z chorobą Parkinsona?

Choroba Parkinsona jest zaburzeniem neurodegeneracyjnym dotykającym 1-2% osób w wieku 60 lat i starszych. Chociaż choroba Parkinsona była dotychczas uważana za zaburzenie głownie dotyczące funkcji ruchowych, obecnie uznaje się pogorszenie funkcji poznawczych za jedna z głównych cech tej choroby, wywierającą wpływ na jakość życia 60–80% pacjentów.

Pomimo znaczącego postępu w farmakoterapii objawów motorycznych choroby Parkinsona, leczenie objawów poznawczych wydaje się dotąd mało skuteczne. Trening poznawczy, obejmujący wykorzystanie zestawu ustrukturyzowanych, zwykle standaryzowanych zadań stworzonych w celu poprawiania określonych procesów i zdolności poznawczych oferuje potencjalne korzyści kliniczne dla osób z demencją lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi w przebiegu choroby Parkinsona.

Celem stwierdzenia, czy trening poznawczy poprawia funkcje poznawcze pacjentów z chorobą Parkinsona Orgeta i współautorzy w ramach przeglądu systematycznego Cochrane przeanalizowali wyniki randomizowanych badań klinicznych rekrutujących pacjentów z otępieniem lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi do interwencji mającej na celu globalną poprawę funkcji poznawczych lub polepszenie w jej specyficznych obszarach) lub do grupy kontrolnej. Kryteria włączenia spełniło siedem badań z łącznie 225 uczestnikami. We wszystkich badaniach trening poznawczy trwał od czterech do ośmiu tygodni i prowadzony był z zastosowaniem technik komputerowych. W grupach kontrolnych odnotowano brak interwencji lub interwencje rekreacyjne, ćwiczenia logopedyczne, ćwiczenia motoryczne prowdzone za pośrednictwem komputerów oraz ćwiczenia lecznicze połączone z aktywnością rekreacyjną.

Pomimo, że zastosowanie treningu poznawczego korelowało z wyższymi globalnymi rezultatami w zakresie funkcji poznawczych, uwagi i pamięci werbalnej, nie odnotowano istotnych statystycznie różnic. Nie zidentyfikowano dowodów na różnicę pod koniec leczenia między treningiem poznawczym a interwencjami kontrolnymi w zakresie funkcji wykonawczych lub przetwarzania wzrokowego, a także nie znaleziono dowodów na wpływ treningu poznawczego na wydolność w czynnościach codziennych lub wpływie na jakość życia.

Stwierdzony brak zadowalającej wiedzy w badanym zakresie Autorzy przypisują niewielkiej dostępnej liczbie badań z mało licznymi grupami uczestników, ograniczeniach jakościowych projektów badawczych i ich realizacji, oraz braku precyzji wyników. Nie zidentyfikowano żadnego badania oceniającego trening poznawczy realizowano metoda osobistą. Tylko jedno badanie traktowało jako główny problem kliniczny otępienie w chorobie Parkinsona. Uzyskanie dowodów na skuteczność treningu poznawczego u pacjentów z chorobą Parkinsona z zaburzeniami funkcji poznawczych wymaga przeprowadzenia dobrze zaprojektowanych badań randomizowanych na dużą skalę.

Skuteczność terapii falą uderzeniową może w leczeniu zespołu stożka rotatorów ze zwapnieniami okołostawowymi lub bez

Zespoły bólowe barku dotyczą7-26% dorosłych. Najczęstszą przyczyną bólu barku jest zespół stożka rotatorów i szacuje się, że występuje on nawet u 50% osób w wieku powyżej 75 lat. Leczenie ma na celu redukcję bólu oraz przywrócenie zakresu ruchu i funkcji barku. Wśród powszechnie stosowanych sposobów leczenia są różne metody postepowania zachowawczego, w tym doustne leki przeciwbólowe, iniekcje kortykosteroidowe lub terapia falą uderzeniową. Pomimo powszechnego stosowania terapii falą uderzeniową, dowody na jej skuteczność są niejednoznaczne, dlatego Surace i współautorzy przeprowadzili systematyczny przegląd Cochrane w celu określenia korzyści i szkód terapii falą uderzeniową w przypadku zespołu stożka rotatorów występującego ze zwapnieniami okołostawowymi lub bez.

Do przeglądu zakwalifikowano trzydzieści dwa badania z udziałem 2281 uczestników. 25 badań rekrutowało pacjentów z zespołem stożka rotatorów i obecnością zwapnień, pięć obejmowało pacjentów z chorobą stożka rotatorów bez złogów wapniowych, zaś pozostałe dwa rekrutowany chorych z obydwiema formami choroby. Projekty badawcze wykazywały dużą różnorodność. We wszystkich obserwowano niedoskonałości w zakresie selekcji i raportowaniu wyników. W żadnym badaniu nie odnotowano złagodzenia bólu na poziomie powyżej 30% wartości wyjściowych, z wyjątkiem jednego badania z trzymiesięcznym czasem obserwacji. Nie zaobserwowano różnic w zakresie działań niepożądanych między grupami aktywnej interwencji i kontrolnymi. Biorąc pod uwagę niski do umiarkowanego poziom zidentyfikowanych dowodów, w celu uzyskania wiedzy na temat skuteczności fakli uderzeniowej  zespole stożka rotatorów autorzy zalecają prowadzenie badań o wyższej jakości.