Realizacja rehabilitacji skoncentrowanej na pacjencie wymaga optymalizacji interakcji między profesjonalistą rehabilitacji a pacjentem, a więc stworzenia odpowiadających temu założeniu ram procesu rehabilitacji. Ramy te powinny uwzględnić: 1) plan zarządzania rehabilitacją, 2) Indywidualny Projekt Rehabilitacji (IRP) 3) cykl rehabilitacji. Wszystkie trzy koncepcje koncentrują się na pacjencie jako osobie i celu rehabilitacji, którym jest optymalizacja funkcjonowania w kontinuum opieki. IRP to wieloelementowy, skoncentrowany na osobie program zarządzania rehabilitacją, w którym rehabilitacja jest prowadzona przez wieloprofesjonalny zespół pod kierownictwem lekarza specjalisty medycyny fizykalnej i rehabilitacji (PRM), realizujący współpracę w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem pacjenta (lub osób go reprezentujących). Systemem odniesienia oceny potrzeb funkcjonalnych, celów i punktów końcowych rehabilitacji jest Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Zachęcamy do bliższego zapoznania się z koncepcją IRP jako ram dla tworzenia systemu rehabilitacji w Europie. Tu znajdziesz opublikowane w 2022 roku oficjalne stanowisko Sekcji Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji UEMS i Europejskiej Rady Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji wraz z planem konkretnych działań: projektów demonstracyjnych z wykorzystaniem IRP w Europie. W artykule przedstawiono dotychczasowe działania w kierunku stworzenia i wdrożenia IRP w Europie we wszystkich stadiach rehabilitacji. Artykuł łączy koncepcje teoretyczne z praktyką i wzywa do udziału klinicystów i ludzi nauki zajmujących się rehabilitacją oraz stowarzyszenia branżowe medycyny fizykalnej i rehabilitacji.