09
11.2018

Kurs online dla lekarzy rehabilitacji: fala uderzeniowa

 

 
 
European College of Physical and Rehabilitation Medicine organizuje drugą edycję kursu dla lekarzy rehabilitacji  Extracorporeal Shock Wave Therapy który rozpoczyna się 1 grudnia 2018 i potrwa cztery miesiące. W ubiegłym roku niektórzy lekarze z Polski wzięli udział w pierwszej edycji tego szkolenia. 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim. Kur będzie odbywał się za niewielką opłatą niezbędną do pokrycia wydatków związanych z jego organizacją. 
Udział w kursie wiąze się z bezpłtnym otrzymaniem indywudalnego kodu pozwalającego na dostep do e-booka Sonographic atlas for common musculoskeletal pathologies, autor: Levent Ozcakar (cena w sprzedaży € 85,00) dystrybuowanego po rejestracji. Zaliczenie kursu wiąże się z uzyskaniem certyfikatu zaświadczającego o osiagnięciu teoretycznych kompetencji do stosowania ESWT i 24 europejskich punktów edukacyjnych.
Okres rejestracji na kurs upływa z końcem listopada. Czytaj dalej
 
06
11.2018

Annals Of Physical And Rehabilitation Medicine, szóste pod względem rangi naukowej czasopismo rehabilitacyjne

Francuskie czasopismo redagowane przez Profesora Dominica Pérennou Annals of Physical and Rehabilitation Medicine zostało indeksowane przez Journal Citation Reports (JCR) na szóstym miejscu wśród czasopism poświeconych rehabilitacji z indeksem impact factor na poziomie 3.4.

06
11.2018

Wybory w Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej, Ateny, 19 października 2018

Podczas ostatniej sesji Europejskiej Akademii Rehabilitacji Medycznej - European Academy Of Rehabilitation Medicine (EARM) goszczonej przez Greckie Towarzystwo Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji odbyły się wybory nowych władz i inauguracja nowych Członków Akademii.

Nowym Przewodniczącym Akademii został Profesor Henk Stam z Holandii, Prezydent Europejskiej Federacji i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ESPRM) w latach 2003-2007, obecny redaktor naczelny (wraz z profesorem Kristianem Borgiem ze Szwecji) czasopisma Journal of Rehabilitation Medicine, Profesor Stam jest inicjatorem konkursu TESC (Trans European Scientific Contest) i wieloletnim wykładowcą European School Marseille on Motor Disabilities.

Nowym Wiceprzewodniczącym EARM został wybrany Profesor Gerold Stucki ze Szwajcarii, Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji (ISPRM) w latach 2010-2012

Doktor Angela McNamara z Irlandii, zostaje ponownie wybrana sekretarzem generalnym

Profesor Jolanta Kujawa, przewodnicząca Komitetu ds. Informacji i Komunikacji ESPRM, jako nowy członek EARM, wygłosiła wykład inauguracyjny.

Profesor Elena Ilieva z Bułgarii, przewodnicząca Komitetu Statutowego ESPRM została wybrana nowym członkiem Akademii

Profesor Xanthi Michail z Grecji będąca bezpośrednim byłym Prezydentem EARM odebrała gratulacje za dotychczasową działalność na rzecz medycyny fizykalnej i rehabilitacji w Europie. 

Załączniki:
Pobierz plik (_EARM _elections October 19,2018_vk.pdf)_EARM _elections October 19,2018_vk.pdf[ ]373 kB
14
10.2018

Nowości Cochrane Rehabilitation (październik 2018)

Porównanie efektywności ćwiczeń pod nadzorem, ćwiczeń w warunkach domowych i porady w zakresie spacerowania w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym

Chromanie przestankowe to kurczowy ból kończyn dolnych występujący podczas chodzenia i podlegający redukcji po krótkim odpoczynku. Jest spowodowany niewystarczającym dopływem krwi tętniczej do mięśni kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy.

Terapia oparta na ćwiczeniach umożliwia istotną korzyść w zakresie redukcji objawów u pacjentów z chromaniem przestankowym. Wydaje się, obciążenie pacjenta racjonalnie stosowanymi ćwiczeniami poprawia funkcje śródbłonka naczyń i mitochondriów oraz adaptację metaboliczną w mięśniach szkieletowych, indukuje angiogenezę, zmniejsza aktywność procesów zapalnych w przebiegu miażdżycy, podwyższa skuteczność lokomocji, poprawia tolerancję bólu podczas wysiłku. Następne korzyści terapii ruchem to reukcja czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, takich jak cukrzyca, nadciśnienie i hipercholesterolemia. Można przypuszczać, że nadzorowana terapia ruchem zapewnia największą korzyść pacjentom z chromaniem przestankowym, jednak pozostaje ona niedostatecznie wykorzystanym narzędziem, a jej powszechne wdrożenie jest ograniczone z powodu braku warunków i finansowania. Strukturalizowane ćwiczenia w domu z elementami nadzoru (np. prowadzenie dzienników, stosowanie krokomierzy) oraz stosowanie porad dotyczących chodzenia wydają się ważną alternatywą dla ćwiczeń pod nadzorem.

Głównym celem przeglądu systematycznego Cochrane było dostarczenie dowodów na skuteczność nadzorowanych programów terapii wysiłkowej, programów terapii w domu oraz porad w zakresie zalecanego dystansu marszu w określonym czasie dla pacjentów z chromaniem przestankowym. Dodatkowymi celami była ocena wpływu tych trzech różnych interwencji na bezbolesny dystans chodu na bieżni, jakość życia i sprawność pacjentów.

Przegląd systematyczny przyniósł dowody o jakości Umiarkowanej do wysokiej wskazujące, że nadzorowane ćwiczenia zapewniają istotną korzyść w zakresie zasięgu marszu w porównaniu z programami ćwiczeń domowych i poradami mimo, że znaczenie kliniczne tej interwencji nie zostało ostatecznie wykazane. Przyszłe badania powinny skupiać się na wpływie ćwiczeń na jakość życia i inne zmienne ilustrujące funkcjonowanie i być zaprojektowane z długotrwałymi okresami obserwacji chorych.

Czytaj więcej...

 


Interwencje we wtórnej prewencji udaru mózgu mające na celu poprawę możliwych do zmiany czynników ryzyka. Czy rehabilitacja może zapobiec powtórnemu udarowi?

Udar mózgu to gwałtownie rozwijający się deficyt neurologiczny pochodzenia naczyniowego, który trwa 24 godziny i może prowadzić do deficytu neurologicznego spowodowanego ogniskowym uszkodzeniem mózgu. Zaburzenie wycofujące się przed upływem 24 godzin nazywamy przejściowym atakiem niedokrwiennym.

Według Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu jest drugą co do częstości przyczyną śmiertelności i obciążenia chorobą u osób w wieku 60 i więcej lat. Osoby, które doznały przejściowego ataku niedokrwiennego mają większe ryzyko nawrotu zaburzeń naczyniowych mózgu w następnym roku. Badania kohortowe wykazały, że ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego po przejściowym ataku niedokrwiennym utrzymuje się na wysokim poziomie przez co najmniej 10 lat. Niektóre stany, takie jak nadciśnienie, hiperlipidemia, migotanie przedsionków, cukrzyca i otyłość oraz czynniki związane ze stylem życia (palenie tytoniu, niedobór aktywności fizycznej, spożywanie alkoholu i niezdrowa dieta) mogą być celem prewencji wtórnej.

Celami kompleksowego leczenia osób po udarze mózgu są między innymi uzyskanie efektywnej współpracy chorych poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń lekarskich i porad w zakresie stylu życia. Wykazano, że większość osób z udarem ma co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego i często są nie są one przedmiotem adekwatnych interwencji. Mimo udowodnienia skuteczności wtórnej profilaktyki, wielu pacjentów po udarze nie otrzymuje adekwatnego leczenia przeciwzakrzepowego, normalizującego ciśnienie tętnicze czy profil lipidowy. Tylko 31% osób po udarze i 35% po przejściowym ataku niedokrwiennym otrzymuje leczenie skojarzone obejmujące te trzy problemy, przy czym odsetek osób otrzymujących właściwe leczenie jest niższy wśród pacjentów starszych oraz dotkniętych większą niepełnosprawnością.

Przegląd systematyczny mający na celu ocenę skuteczności interwencji w celu skutecznego zapobiegania wtórnemu udarowi mózgu objął 42 badania z udziałem 33840 uczestników. Uzyskano wyniki ilustrujące różny poziom dowodów na skuteczność interwencji w celu wtórnego zapobiegania udarowi. Dowody na skuteczność interwencji edukacyjnych i behawioralnych dla redukcji modyfikowalnych czynników ryzyka pozostają na niskim lub umiarkowanym poziomie ze względu na brak konsekwentnie stosowanych metod pomiaru wyników, jak również niewystarczający czas trwania obserwacji.

Czytaj więcej: (https://rehabilitation.cochrane.org/interventions-improving-modifiable-risk-factor-control-secondary-prevention-stroke)

23
09.2018

Sprawozdanie ze zgromadzenia ogólnego ESPRM i Sekcji PRM UEMS

W dniach 6-9 września 2018 w Sztokholmie odbyło się zgromadzenie ogólne Zarządu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Fizykanej i Rehabilitacji (ESPRM) i Sekcji Medyny Fizykalnej i Rehabilitacji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalstów (UEMS-PRM). Wzięli w nim udział prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa i dr med. Piotr Tederko, delegaci Naczelnej Rady Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ptrosze się zapoznać z załączonym sprawozdaniem

Załączniki:
Pobierz plik (d019f ESPRM UEMSPRM Stockholm.pdf)d019f ESPRM UEMSPRM Stockholm.pdf[ ]2600 kB